projecting reinforcement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projecting reinforcement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projecting reinforcement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projecting reinforcement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projecting reinforcement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cốt thép chờ