projecting cylinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projecting cylinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projecting cylinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projecting cylinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projecting cylinder

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trụ chiếu