projecting brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projecting brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projecting brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projecting brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projecting brick

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch nhô ra khỏi tường