projecting hose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projecting hose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projecting hose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projecting hose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projecting hose

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhô ra ngoài

    vỏ bọc ngoài