projecting figure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projecting figure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projecting figure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projecting figure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projecting figure

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hình chiếu ảnh