projecting folded seam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projecting folded seam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projecting folded seam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projecting folded seam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projecting folded seam

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mép gấp dọc

    mép gấp thẳng đứng