projecting apparatus booth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projecting apparatus booth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projecting apparatus booth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projecting apparatus booth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projecting apparatus booth

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    buồng (đặt) máy chiếu