projecting line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projecting line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projecting line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projecting line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projecting line

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường chiếu ảnh