projecting cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projecting cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projecting cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projecting cone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projecting cone

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nón chiếu ảnh