potential resources nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potential resources nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potential resources giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potential resources.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • potential resources

    * kinh tế

    tài nguyên tiềm tàng