potential recipient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potential recipient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potential recipient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potential recipient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • potential recipient

    * kỹ thuật

    người nhận tiềm ẩn