plate with nikel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plate with nikel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plate with nikel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plate with nikel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plate with nikel

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mạ kền