plate ice generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plate ice generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plate ice generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plate ice generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plate ice generator

    * kỹ thuật

    máy làm đá dạng tấm