plant instrument nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plant instrument nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plant instrument giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plant instrument.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plant instrument

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    khí cụ đo ở xuởng