piston soring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piston soring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piston soring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piston soring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piston soring

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vòng găng của pittong

    vòng găng đàn hồi