piston engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piston engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piston engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piston engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piston engine

    * kỹ thuật

    động cơ kiểu pittông

    động cơ pittông

    động cơ tịnh tiến