piston motion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piston motion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piston motion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piston motion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piston motion

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự chuyển động của pittông