piston cup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piston cup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piston cup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piston cup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piston cup

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chùy pittông

    ống pittông