piper betel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piper betel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piper betel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piper betel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • piper betel

    Similar:

    betel: Asian pepper plant whose dried leaves are chewed with betel nut (seed of the betel palm) by southeast Asians

    Synonyms: betel pepper

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).