piper bithe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piper bithe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piper bithe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piper bithe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piper bithe

    * kỹ thuật

    y học:

    cây trầu không