piperazin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piperazin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piperazin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piperazin.

Từ điển Anh Việt

  • piperazin

    /pi'perəzi:n/ (piperazine) /pi'perəzi:n/

    * danh từ

    (dược học) piperazin