physiological nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physiological nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physiological giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physiological.

Từ điển Anh Việt

 • physiological

  /,fiziə'lɔdʤik/ (physiological) /,fiziə'lɔdʤikəl/

  * tính từ

  (thuộc) sinh lý học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • physiological

  * kỹ thuật

  sinh lý học

  y học:

  thuộc sinh lý học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • physiological

  of or relating to the biological study of physiology

  physiological psychology

  Pavlov's physiological theories

  Similar:

  physiologic: of or consistent with an organism's normal functioning

  physiologic functions

  physiological processes