physiological property nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physiological property nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physiological property giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physiological property.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • physiological property

    a property having to do with the functioning of the body

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).