physiological acoustics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physiological acoustics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physiological acoustics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physiological acoustics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physiological acoustics

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    âm học sinh lý