physiological nystagmus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physiological nystagmus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physiological nystagmus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physiological nystagmus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • physiological nystagmus

    small involuntary tremors of the eyeballs; when it is eliminated by stabilizing the image on the retina, visual perception fades rapidly from fatigue of the retinal receptors

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).