physiological sphincter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physiological sphincter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physiological sphincter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physiological sphincter.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • physiological sphincter

    a sphincter that is not recognizable at autopsy because its resting arrangement cannot be distinguished from adjacent tissue

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).