physiological noise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physiological noise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physiological noise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physiological noise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physiological noise

    * kỹ thuật

    vật lý:

    tiếng ồn sinh lý