penny shares nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penny shares nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penny shares giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penny shares.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • penny shares

    * kinh tế

    những cổ phiếu có giá trị dưới một bảng Anh