penny-pincher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penny-pincher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penny-pincher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penny-pincher.

Từ điển Anh Việt

  • penny-pincher

    * danh từ

    người bủn xỉn; người keo kiệt