penny-a-liner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penny-a-liner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penny-a-liner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penny-a-liner.

Từ điển Anh Việt

  • penny-a-liner

    /'peniə'lainə/

    * danh từ

    văn sĩ rẻ tiền, văn sĩ ba xu