penny pincher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penny pincher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penny pincher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penny pincher.

Từ điển Anh Việt

  • penny pincher

    * danh từ

    người bủn xỉn; người keo kiệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • penny pincher

    someone who is excessively careful with money (who pinches every penny before letting go of it)