peg character nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peg character nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peg character giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peg character.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peg character

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kí tự lót