peach ice cream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peach ice cream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peach ice cream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peach ice cream.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peach ice cream

    ice cream flavored with fresh peaches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).