peach hard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peach hard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peach hard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peach hard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peach hard

    * kinh tế

    dầu đào