peachiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peachiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peachiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peachiness.

Từ điển Anh Việt

  • peachiness

    xem peachy