peach-coloured nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peach-coloured nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peach-coloured giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peach-coloured.

Từ điển Anh Việt

  • peach-coloured

    /pi:tʃ,kʌləd/

    * tính từ

    có màu hoa đào