paging technique nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paging technique nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paging technique giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paging technique.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paging technique

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kỹ thuật đánh số trang

    kỹ thuật phân trang nhớ