paging service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paging service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paging service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paging service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paging service

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ nhắn tin