paging area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paging area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paging area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paging area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paging area

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vùng chuyển trang