paging memory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paging memory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paging memory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paging memory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paging memory

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ nhớ đánh số trang