paging device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paging device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paging device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paging device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paging device

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết bị chuyển trang