paging-machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paging-machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paging-machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paging-machine.

Từ điển Anh Việt

  • paging-machine

    * danh từ

    máy đánh số trang