paging center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paging center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paging center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paging center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paging center

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    trung tâm nhắn tin