paging system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paging system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paging system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paging system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paging system

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ thống nhắn tin