paging algorithm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paging algorithm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paging algorithm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paging algorithm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paging algorithm

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thuật toán phân trang