paging supervisor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paging supervisor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paging supervisor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paging supervisor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paging supervisor

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ giám sát phân trang