method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của method.

Từ điển Anh Việt

 • method

  /'meθəd/

  * danh từ

  phương pháp, cách thức

  thứ tự; hệ thống

  a man of method: một người làm việc có phương pháp; một người làm việc có ngăn nắp

  there is method in his madness

  (đùa cợt) cứ bán cái điên của nó đi mà ăn

 • method

  phương pháp

  m. of approximation phương pháp [gần đúng, xấp xỉ]

  m. of average phương pháp bình quân

  m. of balayage phương pháp quyét

  m. of calculation phương pháp tính

  m. of comparison phương pháp so sánh

  m. of concomitant variation phương phép biến thiên đồng thời

  m. of conjugate grradients phương pháp građien liên hợp

  m. of difference phương pháp sai phân

  m. of dimensions phương pháp thứ nguyên

  m. of elimination phương pháp khử ẩn số

  m. of equal coefficients phương pháp hệ số bằng nhau

  m. of exhaustion phương pháp vét kiệt

  m. of false position phương pháp đặt sai

  m. of fictitious loads phương pháp tải lượng ảo

  m. of finite difference phương pháp sai phân hữu hạn

  m. of images (vật lí) phương pháp ảnh, phương pháp tạo ảnh

  m. of induction phương pháp quy nạp

  m. of iteration phương pháp lặp

  m. of least squares (thống kê) phương pháp bình phương bé nhất

  m. of moments phương pháp mômen

  m. of moment distribution phương pháp phân phối mômen

  m. of multipliers (giải tích) phương pháp nhân tử

  m. of penultimate remainder phương pháp số dư giáp chót

  m. of projection phương pháp chiếu

  m. of quadrature phương pháp cầu phương

  m. of residue phương pháp thặng dư

  m. of section phương pháp tiết diện

  m. of selected points phương pháp các điểm chọn

  m. of solving equation phương pháp giải phương trình

  m. of steepest descent phương pháp độ độc nhất

  m. of successive approximations phương pháp xấp xỉ liên tiếp

  m. of superposition phương pháp chồng chất

  m. of trial phương pháp thử

  m. of undetermined coefficients phương pháp hệ số bất định

  adjoint m. (giải tích) phương pháp các phương trình liên hợp

  alternating m. phương pháp thay phiên

  alternating direction m. (giải tích) phương pháp hướng thay phiên

  analytic m. phương pháp giải tích

  axiomatic(al) m. phương pháp tiên đề

  centroid m. phương pháp phỏng tâm

  cyclic m. phương pháp tuần hoàn

  deductive m. phương pháp suy diễn

  delta m. (giải tích) phương pháp đenta

  diagonal m. (logic học) phương pháp đường chéo

  differential m. phương pháp vi phân

  dilatation m. phương pháp giãn nở

  dual simplex m. phương pháp đơn hình đối ngẫu

  energy m. phương pháp năng lượng

  finitary m. (logic học) phương pháp hữu hạn

  fractional exponent m. phương pháp sai số mũ phân

  genetic(al) m. (logic học) phương pháp di truyền

  gradient m. phương pháp gradien

  graphic(al) m. phương pháp đồ thị

  hypothetico deductive m. (logic học) phương pháp suy diễn giả định

  infinitesimal m. phương pháp vi phân

  isocline m. phương pháp nghiêng đều

  iteration m., iterative m. phương pháp lặp

  least-squares m. (thống kê) phương pháp bình phương bé nhất

  maximum likelihood m. phương pháp hợp lý nhất

  Monte-Carlo m. phương pháp Mônte-caclô

  moving-average m. phương pháp trung bình trượt

  net m. phương pháp lưới

  non-constructive m. (logic học) phương pháp không kiến thiết

  numerical m. phương pháp tính bằng số, phương pháp số trị

  operational m., operator m. phương pháp toán tử

  over-relaxtion m. phương pháp giảm dư [trên quá hạn]

  perturbation m. phương pháp nhiễu loạn

  photo-elastic m. phương pháp quang đàn

  postilational m. phương pháp [định đề, tiên đề]

  projective m. phương pháp xạ ảnh

  relaxation m. phương pháp giảm dư

  representative m. of sampling phương pháp lấy mẫu đại diện

  saddle-point m. (giải tích) phương pháp điểm yên ngựa

  secant m. phươgn pháp cát tuyến

  semantic m. phương pháp ngữ nghĩa

  shock m. phương pháp kích động

  stational phase m. phương pháp pha dừng

  statistic m. phương pháp thống kê

  straight line approximation phương pháp xấp xỉ tuyến tính

  strain-energy m. phương pháp ứng suất năng lượng

  successive over-relaxation m. phương pháp giảm dư quá hạn liên tiếp

  sweeping-out m. (giải tích) phương pháp quét ra

  symbolic(al) m. phương pháp ký hiệu

  synthetic m. phương pháp tổng hợp

  target m. phương pháp thử

  trial- and-error m. phương pháp thử - và - sai

  truncation m. phương pháp chặt cụt

  up-and-down m. phương pháp "lên - xuống"

  variational m. phương pháp biến phân

  vectow m. phương pháp vectơ

  wave perturbation m. phương pháp nhiễu loạn sóng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • method

  * kinh tế

  cách thức

  hệ thống

  phương pháp

  * kỹ thuật

  cách thức

  hệ thống

  phép

  phương pháp

  qui trình

  quy trình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • method

  a way of doing something, especially a systematic way; implies an orderly logical arrangement (usually in steps)

  Similar:

  method acting: an acting technique introduced by Stanislavsky in which the actor recalls emotions or reactions from his or her own life and uses them to identify with the character being portrayed