materials testing laboratory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

materials testing laboratory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm materials testing laboratory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của materials testing laboratory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • materials testing laboratory

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phòng thí nghiệm vật liệu