materials characteristic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

materials characteristic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm materials characteristic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của materials characteristic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • materials characteristic

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đặc trưng của vật liệu