materials-testing institute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

materials-testing institute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm materials-testing institute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của materials-testing institute.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • materials-testing institute

    * kỹ thuật

    viện thử nghiệm vật liệu